廈 hạ (13n)

1 : Cái nhà, tiếng gọi chung về nhà ở.