廀 sưu (12n)

1 : Giấu, ăn cắp giấu một chỗ gọi là sưu.