庾 dữu (11n)

1 : Cái vựa, kho không có nhà phủ ở trên gọi là dữu.
2 : Cái dữu. Ðồ đong ngày xưa, 16 đấu là một dữu.