庳 bí, bỉ, tì (11n)

1 : Tên nước ngày xưa.
2 : Một âm là bỉ. Nhà thấp hẹp.
3 : Lại một âm là tì. Thấp, ngắn.