座 tọa (10n)

1 : Ngôi, tòa. Chỗ để ngồi gọi là tọa.
2 : Cái giá để đồ đạc cũng gọi là tọa. Cho nên một bộ đồ gọi là nhất tọa 一座.