广 nghiễm, yểm (3n)

1 : Mái nhà, cũng đọc là yểm.

广
广
广