幼 ấu (5n)

1 : Nhỏ bé, non nớt. Trẻ bé gọi là ấu trĩ 幼稚, học thức còn ít cũng gọi là ấu trĩ, nghĩa là trình độ còn non như trẻ con vậy.