年 niên (5n)

1 : Năm.
2 : Tuổi.
3 : Người đỗ cùng khoa gọi là đồng niên 同年. Hai nhà đi lại với nhau gọi là niên nghị 年誼.
4 : Ðược mùa.