幬 trù, đào (17n)

1 : Màn ngồi thuyền định.
2 : Màn xe.
2 : Một âm là đào. Che trùm.