幢 tràng (15n)

1 : Cái tràng, một thứ cờ dùng làm nghi vệ. Nhà Phật viết kinh vào cờ ấy gọi là kinh tràng 經幢, khắc vào cột đá gọi là thạch tràng 石幢.