幌 hoảng (13n)

1 : Màn dũng.
2 : Tục gọi cái cờ bài rượu là hoảng tử 幌子.