幄 ác (12n)

1 : Cái màn, màn đủ cả trên dưới bốn mặt gọi là ác.