帽 mạo (12n)

1 : Cái mũ, các thứ dùng để đội đầu đều gọi là mạo.