帷 duy (11n)

1 : Cái màn che, dùng vải hay lụa khâu thành từng bức che cho kín bề trong gọi là duy. Không biết trị nhà gọi là duy bạc bất tu 帷薄不修 là bởi nghĩa đó.