帲 bình (11n)

1 : Cái màn, bình mông 帲幪 màn dũng. Cái che ở trên gọi là mông, cái che ở chung quanh gọi là bình. Nói bóng là che chở. Như hạnh liệt bình mông 幸列帲幪 may được vào hàng che chở.