帝 đế (8n)

1 : Vua.
2 : Vị thần rất tôn gọi là đế. Như trời gọi là thượng đế 上帝.