帛 bạch (8n)

1 : Luạ, thứ dệt bằng tơ trần gọi là bạch.