帑 nô, thảng (8n)

1 : Vợ con, cũng như chữ nô 孥.
2 : Một âm là thảng. Kho để của.