巽 tốn (12n)

1 : Quẻ tốn, là một quẻ trong bát quái 八卦 nghĩa là nhún thuận.
2 : Nhường, cùng nghĩa với chữ tốn 遜.