巷 hạng (9n)

1 : Ngõ tắt, ngõ đi tắt ở trong làng gọi là hạng.