巫 vu (7n)

1 : Ðồng cốt, kẻ cầu cúng cho người gọi là vu.