州 châu (6n)

1 : Châu, ngày xưa nhân thấy có núi cao sông dài mới chia đất ra từng khu lấy núi sông làm mốc nên gọi là châu.
2 : Lễ nhà Chu định 2500 nhà là một châu, nên sau gọi làng mình là châu lý 州里 là vì đó.