巉 sàm (19n)

1 : Núi cao mà hiểm hóc như dao vót nhọn gọi là sàm nham 巉巖.