嶽 nhạc (17n)

1 : Núi cao mà có vẻ tôn trọng gọi là nhạc.