嶺 lĩnh (17n)

1 : Ðỉnh núi có thể thông ra đường cái được gọi là lĩnh.