嶷 nghi, ngực (17n)

1 : Cửu nghi 九嶷 núi Cửu Nghi.
2 : Một âm là ngực. Kì ngực 岐嶷 bé mà có khí tranh vanh khác người.