嶧 dịch (16n)

1 : Tên núi, tên đất.
2 : Núi liền nối nhau.