嶂 chướng (14n)

1 : Ngọn núi như cái bình phong gọi là chướng.