嵬 ngôi (13n)

1 : Thôi ngôi 崔嵬 cao ngất.
2 : Núi đá lẫn đất cũng gọi là thôi ngôi.
3 : Nhà Tống gọi cái bình rượu là ngôi. Quân hầu thân của ông Hàn Thế Chung, ông Nhạc Phi 岳飛 đều gọi bối ngôi quân 背嵬軍 nghĩa là quân vác bình rượu hầu tướng vậy.