嵌 khảm (12n)

1 : Hõm vào.
2 : Tả cái dáng núi sâu.