崦 yêm (11n)

1 : Yêm Tư 崦嵫 núi Yêm Tư, xưa bảo chỗ ấy là chỗ mặt trời lặn, nên lúc nhá nhem tối gọi là nhật bạc yêm tư 日薄崦嵫.