崛 quật (11n)

1 : Một mình trổi lên. Như quật khởi 崛起. Một mình trổi lên hơn cả.