崗 cương (11n)

1 : Sườn núi.
2 : Chỗ đội xếp đứng gác gọi là cương vị 崗位.