島 đảo (10n)

1 : Bãi bể, cái cù lao, trong bể có chỗ đất cạn gọi là đảo.