峭 tiễu (10n)

1 : Chót vót, chỗ núi cao chót vót chơm chởm gọi là tiễu bích 峭壁.
2 : Tính nóng nẩy.