峝 đỗng (9n)

1 : Chỗ mườn mán ở gọi là đỗng. Cũng dùng chữ đồng 峒.