岷 dân, mân (8n)

1 : Núi Dân. Cũng đọc là chữ mân.