屨 lũ (16n)

1 : Dép da bằng gai.
2 : Cùng nghĩa với chữ lũ 屢.