屣 tỉ, xí (14n)

1 : Giầy. Như tệ tỉ 敝屣 giầy rách, nói bóng là cái của không có giá trị gì. Cũng đọc là xí.