屜 thế (11n)

1 : Cái giát cỏ lót trong giầy dép.
2 : Các thứ rổ rá bạ phu vào các đồ khác, tục gọi là trừu thế 抽屜.
3 : Cái lót trên yên ngựa.