屁 thí (7n)

1 : Hơi tiết xuống dưới. Tục gọi đánh rắm là phóng thí 放屁.