尻 khào, cừu (5n)

1 : Xương cùng đít. Ta quen đọc là chữ cừu.