尹 duẫn (4n)

1 : Trị, chính.
2 : Tên quan, chức trùm trưởng. Như sư duẫn 師尹 quan tướng quốc, huyện duẫn 縣尹 quan huyện, v.v.
3 : Thành tín.