尨 mang, mông (7n)

1 : Chó xồm.
2 : Lẫn lộn.
3 : Một âm là mông. Mông nhung 尨茸 rối rít.