寓 ngụ (12n)

1 : Nhờ. Như ngụ cư 寓居 ở nhờ.
2 : Nói bóng. Như ngụ ngôn 寓言 nói truyện này mà ngụ ý ở truyện kia.
3 : Ðể vào đấy. Như ngụ mục 寓目 để mắt vào đấy.
4 : Gửi tới. Như ngụ thư 寓書 gửi thư tới.