宵 tiêu (10n)

1 : Ðêm. Như trung tiêu 中宵 nửa đêm.
2 : Nhỏ bé, kẻ tiểu nhân gọi là tiêu nhân 宵人.