宴 yến (10n)

1 : Yên nghỉ.
2 : Thết, ăn yến. Lấy rượu thịt thết nhau gọi là yến.
3 : Vui.