宀 miên (3n)

1 : Lợp trùm nhà ngoài với nhà trong.