孼 nghiệt (19n)

1 : Con vợ lẽ nàng hầu.
2 : Yêu hại. Loài yêu về sâu bọ gọi là nghiệt. Bây giờ thường gọi các vật quái là yêu nghiệt 妖孼. Nhân xấu. Như tác nghiệt 作孼 làm ra cái nhân tai vạ. Tục thường viết là 孽.