孵 phu (14n)

1 : Ấp, loài chim gà ấp trứng nở con gọi là phu.